Definicja najmu lokalu

wycena nieruchomości kraków wycena nieruchomości kraków
Najem lokalu ? umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać lokal do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę.

Wynajmujący ma obowiązek wydania najemcy lokalu w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywanie go w odpowiednim stanie przez cały czas trwania umowy na swój koszt.

Najemca ma obowiązek płacenia czynszu, który może być ustalony w pieniądzach lub innych świadczeniach, a także używania rzeczy w sposób przewidziany w umowie i sprawowania nad nią pieczy.
Stosunek najmu wygasa automatycznie z upływem okresu na jaki umowa została zawarta.
Jeśli czas nie został oznaczony, umowa wygasa na skutek wypowiedzenia jednej ze stron.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Najem_lokalu

Zasadność przeprowadzenia wyceny nieruchomości

Osoby zajmujące się wyceną nieruchomości są w stanie przeprowadzić fachową wycenę praktycznie wszystkich nieruchomości.
Jedyną różnicą pomiędzy wyceną małych a dużych nieruchomości jest fakt, że dokonywanie wyceny dużych nieruchomości może zająć nieco więcej czasu.
Związane jest to z tym, że na dużych nieruchomościach oprócz samych domów mogą stać pomieszczenia gospodarcze i garaże.
Czasami na takich nieruchomościach znajdują się także jakieś uprawy, które również mogą wpłynąć na wycenę całej nieruchomości.

Wykonanie wyceny nieruchomości przydaje się w momencie jej sprzedaży oraz w momencie wzięcia takiej nieruchomości pod hipotekę podczas starania się o jakiś wysoki kredyt.

Może być ona wykonywana również wówczas, gdy władze gminne chcą przejąć część nieruchomości.

Co to jest nieruchomość lokalowa?

Nieruchomość lokalowa (lokal wyodrębniony) ? nieruchomość, która została wyodrębniona z nieruchomości macierzystej (gruntowej lub budynkowej), w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu. Możliwość wydzielenia nieruchomości lokalowej konstytuuje kodeks cywilny w art.
46 § 1 kc, który mówi, iż nieruchomością może być także m.
in.
część budynku, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.
W tym przypadku takimi przepisami szczególnymi jest ustawa o własności lokali.
W art.
2 ust. 1 uwl ustawodawca zdecydował, że odrębną nieruchomością lokalową może być tylko samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu.
Oznacza to, iż lokal musi spełniać odpowiednie wymogi samodzielności, potwierdzone przez odpowiedni organ administracji publicznej (starostę) zaświadczeniem o samodzielności lokalu (art.

2 ust.

3 uwl).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieruchomo%C5%9B%C4%87_lokalowa

.